Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Shines and Smiles

Definities
1. Shines and Smiles: online webshop, in beheer door Chantal Smits en Suzanne den Hollander.
2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Shines and Smiles en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Shines and Smiles.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Shines and Smiles hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Shines and Smiles hanteert voor diensten en producten op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Shines and Smiles te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Shines and Smiles een totaalbedrag als richtlijn overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Shines and Smiles heeft het recht de prijzen per kwartaal aan te passen. Voorafgaand zullen de prijsaanpassingen aan de klant meegedeeld worden.

Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct afgerekend.
2. Shines and Smiles mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Shines and Smiles de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Shines and Smiles behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.
5. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Shines and Smiles gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
6. Wanneer een klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Shines and Smiles.
7. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Shines and Smiles zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
9. Weigert de klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Shines and Smiles, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Shines and Smiles te betalen.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– het product niet gebruikt is
– het product geen download betreft
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

2. De bedenktijd vangt aan op de dag dat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@shinesandsmiles.nl.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Shines and Smiles, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoedingen
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Shines and Smiles heeft geretourneerd, dan zal Shines and Smiles eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Shines and Smiles voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
3. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
Shines and Smiles kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Shines and Smiles heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Shines and Smiles.
3. Shines and Smiles is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Shines and Smiles te verrekenen met een vordering op Shines and Smiles.

Eigendomsvoorbehoud
1. Shines and Smiles blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Shines and Smiles op grond van wat voor met Shines and Smiles gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Shines and Smiles zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Shines and Smiles een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Shines and Smiles het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Chantal of Suzanne van Shines and Smiles of op het door de klant aangegeven adres.
3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Shines and Smiles het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolgd dat de klant een verlate levering niet aan Shines and Smiles kan tegenwerpen.
5. De door Shines and Smiles opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op het ontbinden van de overeenkomst, tenzij Shines and Smiles niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Shines and Smiles niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Shines and Smiles enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. Garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage, constructie of materiaal.
3. Garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolgd van aangebrachte wijzigingen aan het product of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Shines and Smiles.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Shines and Smiles ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Aansprakelijkheid
1. Shines and Smiles is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Shines and Smiles is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
3. Indien Shines and Smiles aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat dor een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Shines and Smiles toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichting door Shines and Smiles niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Shines and Smiles in verzuim is.
3. Shines and Smiles heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Shines and Smiles kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijzigingen
1. Shines and Smiles is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.
3. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
4. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Shines and Smiles.
5. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Shines and Smiles bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
6. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatst bijgewerkt op 1-1-2023.

Handige info

Klantenservice

Chantal en Suus van Shines and Smiles zijn op werkdagen te bereiken per mail en via de chat.

Openingstijden

De webshop Shines and Smiles is 24/7 geopend. Je kunt contact opnemen op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur.

Samen sterk

Word je blij van ons en onze producten? Vertel het door! En volg ons natuurlijk ook even via Insta

Contact

Stuur een bericht naar:

info@shinesandsmiles.nl

 

bereikbaar

Webshop: 24/7

Klantenservice: 09:00 – 18:00 uur

© 2022 – Shines and Smiles
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy  |  Cookies